دانلود کتاب تبدیل انرژی مستقیم، مبانی تولید توان الکتریکی Direct Energy Conversion, Fundamentals of Electric Power Generation

این کتاب دارای 9 فصل می باشد و در آن روشهای مختلف و مهم تولید الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی مستقیم تشریح شده است. فصلهای اصلی کتاب عبارتند از:
1. HEAT ENGINES,
2. FLOW WITH ELECTROMAGNETIC INTERACTION
3. PLASMAS AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF GASES
4. MAGNETOHYDRODYNAMICS
5. ELECTROHYDRODYNAMIC POWER GENERATION
6. HEAT TO ELECTRICITY VIA FREE ELECTRONS: THERMIONIC
POWER GENERATION
7. CHEMICAL ENERGY TO ELECTRICITY:
ELECTROCHEMISTRY
8. SEMICONDUCTORS: PHOTOELECTRICITY
9. HEAT TO ELECTRICITY VIA BOUND ELECTRONS:
THERMOELECTRICITY

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام