دانلود کتاب مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) و برجهای خنک کن هوا-خنک، ارزیابی عملکرد حرارتی-سیالاتی و طراحی بخش اول Air-Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers: Thermal-Flow Performance Evaluation and Design, Vol. 1

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب مدلسازی عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جریان متقاطعThermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers, by Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب طراحی حرارتی هیت سینک ها، ترموالکتریک ها، لوله های گرمایی، مبدلهای حرارتی فشرده و سلولهای خورشیدی Thermal Design Heat Sinks, Thermoelectrics, Heat Pipes, Compact Heat Exchangers, and Solar Cells by HoSung Lee

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام