دانلود کتاب آنالیز و شبیه سازی سیستمهای آشوب دار Analysis and Simulation of Chaotic Systems, Second Edition

این کتاب دارای هشت فصل زیر است:
1-سیستمهای خطی
2-سیستمهای دینامیکی
3-روشهای پایداری برای سیستمهای غیر خطی
4-روشهای بای فورکیشن و توپولوژیک
5-روشهای اغتشاشات منظم
6-تکرارها و اغتشاشات
7-روشهای متوسط گیری
8-تخمینهای شبه استاتیک

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام