دانلود کتاب خشک کنهای جاذب سطحی برای مواد جامد مجزا Adsorption – Dryers for Divided Solids

این کتاب دارای 5 فصل زیر می باشد:
1-Humid Air Water Cooling Towers
2-Adsorption and
Ion-exchange Chromatography
3-Practical Data on Adsorption, Ion
Exchange and Chromatography
4-Theory of Drying Theory of Imbibition and
Drainage. The Phenomenon of Hysteresis
5-Dryers
و درهر فصل معادلات حاکم و مهم به اختصار تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب تئوری خشک کن های دارای پمپ حرارتی، طراحی و کاربردهای صنعتی HEAT PUMP DRYERS Theory, Design and Industrial Applications

این کتاب دارای 7 فصل زیر می باشد:
1. Conventional and Heat Pump Drying: Benefits and Drawbacks
2. Single-Stage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
3. Multistage Vapour Compression Heat Pumps for Drying
4. Design of Single-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
5. Design of Two-Stage Vapour Compression Heat Pump Drying
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption
6. Psychrometry of Moist Air Applied to Water Removal and Energy
Consumption

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب مبانی فناوریهای باتریهای سرب-اسید، مواد و کاربردها Lead-acid Battery technologies Fundamentals, Materials, and Applications

این کتاب دارای 10 فصل زیر می باشد:
1 Fundamentals of Lead-Acid Rechargeable Batteries
2 Negative Electrodes of Lead-Acid Batteries
3 Positive Electrodes of Lead-Acid Batteries
4 Lead-Acid Batteries: Fundamentals, Technologies and Applications
5 Electrolytes of Lead-Acid Batteries
6 Current Collectors, Battery Grids, and Lead-Acid Batteries
7 Lead-Acid Battery Manufacturing Equipment
8 Battery Testing and Diagnostic Instrumentation
9 Mathematical Modeling of Lead-Acid Batteries
10 Applications of Lead-Acid Batteries

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب تبدیل انرژی مستقیم، مبانی تولید توان الکتریکی Direct Energy Conversion, Fundamentals of Electric Power Generation

این کتاب دارای 9 فصل می باشد و در آن روشهای مختلف و مهم تولید الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی مستقیم تشریح شده است. فصلهای اصلی کتاب عبارتند از:
1. HEAT ENGINES,
2. FLOW WITH ELECTROMAGNETIC INTERACTION
3. PLASMAS AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF GASES
4. MAGNETOHYDRODYNAMICS
5. ELECTROHYDRODYNAMIC POWER GENERATION
6. HEAT TO ELECTRICITY VIA FREE ELECTRONS: THERMIONIC
POWER GENERATION
7. CHEMICAL ENERGY TO ELECTRICITY:
ELECTROCHEMISTRY
8. SEMICONDUCTORS: PHOTOELECTRICITY
9. HEAT TO ELECTRICITY VIA BOUND ELECTRONS:
THERMOELECTRICITY

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام