دانلود فایل توضیحات پروژه شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عددی جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین مکان برای نصب و بهترین دما ی رادیاتور جهت گرمایش یکنواخت اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این پژوهش فرایند گرمایش هوای یک اتاق با رادیاتور و پنجره و درز ورودی هوا از در برای ارزیابی عملکرد یک سیستم گرمایشی با رادیاتور استاندارد خانگی در سه دما شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش، تغییر مکان رادیاتور در زیر پنجره در راستای افقی و عمودی و رسیدن به ایده آل ترین دما جهت گرمایش در اتاق برای نصب رادیاتور، انتقال حرارت بهتر و در کنار آن مصرف انرژی کمتر با استفاده از نرم افزار های گمبیت و فلوئنت می باشد. معادلات حاکم بر جریان و معادله انرژی در حالت ناپایا و جریان آرام و سه بعدی و تراکم پذیر در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از طرح کونیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی پلاتها و کانتورهای دما بصورت کمی و کیفی نشان می دهد رادیاتور نمونه 2 با کمترین فاصله از ديوار ، بهترین موقعيت نصب در اتاق را برای گرمایش هوا دارد. نمودارها و کانتورهای تغییر دمای هوا در نقاط مختلف با زمان نیز ارائه شده اند. (تعداد صفحات این فایل 7)

شبیه سازی و تجزيه و تحليل عددي جریان هوای داخل یک اتاق جهت یافتن بهترین محل نصب دریچه هوا جهت خنک کردن سریع اتاق

در این پروژه توزیع هوا توسط دریچه هوا در یک اتاق با پنجره و درز ورودی هوا جهت بررسی عملکرد دریچه های هوا شبیه سازی گردیده است. هدف از این پژوهش ، تغییر محل نصب دریچه جهت یافتن بهترین محل قرار گیری دریچه ، توزیع هوای بهتر و مصرف انرژی کمتر با توجه حصول دمای مطلوب در مدت زمان کمتر می باشد. معادلات حاکم بر جریان ، مغشوش، گذرا ، تراکم ناپذیر و سه بعدی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی به کمک نرم افزار گمبیت انجام شده و معادلات حاکم به روش حجم محدود در نرم افزار فلوئنت حل شده اند. برای حل عددی از روش کوئیک و الگوریتم پیزو استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و بررسی کانتورهای دما و سرعت نشان می دهد مدل 4 در مقایسه با مدل 1 یا مدل استاندارد روند بهتری از خنک شدن هوا را نشان می دهد.

بررسي تجربی تاثير نازل آب و اضافه كردن سيال نانونقره بر عملكرد يك برج خنك كن با جريان متقابل

در اين پروژه، بررسي تأثير نازل آب و سيال نانو نقره در راندمان يك برج خنك كن از نوع جريان متقابل با انجام آزمايش هاي متعددي بر روي يك برج خنك كن كه در ابعاد 2850 ×915 × 625 ميلي متر ساخته شده ، بررسي شده است. براي این منظور تعدادي نازل تهيه شده و در بين آنها مناسب ترين و بهينه ترين نازل را بر حسب مشخصات ارائه شده ، انتخاب كرده و برج خنك كن با تعداد مختلفی از نازل بهينه ( 8 و 4 و 2 عدد) در دماهاي مختلف آب ورودي (30 و 35 و 42 درجه ) سانتي گراد و دبي های مختلف آب ( 2.7 و 4.5 و 6 و 9) متر مكعب بر ساعت آزمايش شده است. در نهايت با ادغام 5 ليتر از سيال نانو نقره در مخزن آب گرم و استفاده از 8 عدد نازل بهينه ، برج خنك كن تست شده است. نتايج بدست آمده از آزمايش ها، دماهاي خروجي آب هستند كه توسط روش Merkel و فرمول راندمان برج خنك كن مورد تحليل قرار مي گيرند. نتيجة تحليل ها حاكي از افزايش راندمان در برج خنك كن به واسطة اضافه كردن سيال نانو نقره به آب و انتخاب نازل بهينه در حالتهاي مختلف مي باشد.

دانلود فایل توضیحات پروژه بررسي سه بعدي عملکرد دسته لوله با لوله هاي بيضوي پره دار به کمک نرم افزار فلوئنت و مقايسه آن با داده هاي تجربي و همچنين مقايسه با عملکرد دسته لوله با لوله هاي دايروي پره دار در چندين عدد رينولدز

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار اطراف دسته لوله ها در جريان سيال نيوتني آرام و آشفته سه بعدي در اعداد رينولدز مختلف بررسي شدند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
1) مقايسه عملکرد دسته لوله بيضوي و دايروي پره دار
2) توزيع دما در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
3) توزيع فشار در اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
4) بردارهاي سرعت اطراف دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
5) توزيع دما در روي دسته لوله به ازاي سرعت هاي مختلف در رژيم جريان آرام و آشفته
(تعداد صفحات این فایل 16)

حل عددی جریان سه بعدی حول یک اژدر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

اژدرMU-90 یکی از پیشرفته ترین اژدرهای سبک وزن اروپا است که توسط شرکت ایتالیایی-فرانسوی ساخته شده است. این اژدر توانایی استفاده از سامانه هدایت آشیانه یاب را دارد که از طریق سنسورهای مورد نظر به آنالیز صدای های دریافتی پرداخته و به سمت صدای حاصل از حرکت هدف خود جذب می شود. سیستم پیشران این اژدر با باتری کار می کند.
در این پژوهش، جریان سیال بصورت ماندگار، تراکم ناپذیر و آشفته فرض شده و از اثرات کاویتاسیون جزئی صرف نظر شده است. عدد رینولدز در همه حالت ها بیشتر از320,000 می باشد.

دانلود فایل توضیحات پروژه درسی مقايسه نتايج حل عددي (CFD) سه مدل آشفتگي LESو k-ω SST و k-ε RNG براي پيش بيني افت فشار و انتقال حرارت در جريان سه بعدي اطراف يک دسته لوله با آرايش مثلثي

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار در طول سه دسته لوله با تخلخل هاي مختلف 0.6 و 0.5 و 0.4 در جريان سيال نيوتني و آشفته سه بعدي با استفاده از سه مدل آشفتگي k-є RNG و k-w SST و LES در محدوده اعداد رينولدز 10000 تا 30000 با استفاده از یک کامپیوتر قوی بررسي شده اند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
درخصوص ميدان سرعت، مشاهده شد اختلافات شديدي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني گردابه هاي پشت رديف آخر لوله ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع تصوير بهتري از فيزيک جريان و انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن مدل k-w SST نتایج بهتری نسبت به k-є RNG بدست داده است.
درخصوص ميدان دما و ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت، مشاهده شد اختلافات جزئي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني اين کميت ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع نتايج بهتري در براورد انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن نتایج مدل k-w SST بهتر از مدل k-є RNG بوده است.
نمونه هایی از کانتورهای سرعت بدست آمده در شکلهای داخل فایل نشان داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ جزئیات این پژوهش و دریافت داده های عددی و فایلهای مش بندی و فلوئنت می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
(تعداد صفحات این فایل 4)

دانلود فایل توضیحات پروژه افزایش خنک کاری هیت سینک با استفاده از فوم فلزی و پوشش نانو

در این پژوهش عملکرد سه نوع هیت سینک آلومینیومی در خنک کاری یک کامپیوتر PC با یکدیگر مقایسه شده است. یکی از این هیت سینکها بصورت استاندارد و دوتای دیگر با استفاده از فوم فلزی و یا نانوذرات آلومینیومی پوشش داده شده‌اند.