دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی (کامل و تایپ شده به زبان فارسی)

این جزوه دارای 12 فصل زیر بصورت تایپ شده می باشد:
فصل اول:‌ آمار توصیفی
فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال
فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع
فصل چهارم: امید ریاضی
فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته
فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی
فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای
فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها
فصل دهم: برآورد
فصل یازدهم:‌ آزمون فرض
فصل دوازدهم:‌ رگرسیون