دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-30 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل 8 صفحه ای، توضیحات آموزشی کامل اثبات معادله 3-30 از جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد و روابط مهم متوسط گیری زمانی رینولدز وجود دارد. این مسأله می تواند بعنوان نمونه سؤال امتحان پایان ترم یا امتحان جامع در درسهای جریان آشفته یا لایه مرزی مطرح شود. مطالعه آن برای کلیۀ دانشجویان مخصوصاً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.

دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-26 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل دو صفحه ای توضیحات آموزشی کاملی دربارۀ نحوۀ اثبات معادله 3-26 جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد وجود دارد. اثبات این معادله می تواند سؤال امتحانی مناسبی برای درس جریان آشفته یا لایه مرزی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تبدیل انرژی باشد. داشتن اطلاعات پایه در زمینه حساب تانسوری برای درک نحوۀ اثبات این معادله ضروری است.

دانلود پروژه درسی اثبات معادله بلازیوس و حل عددی آن به همراه برنامه کامپیوتری – درس تئوری لایه مرزی

در این فایل 7 صفحه ای، گزارش آموزشی نحوه اثبات معادله بلازیوس به روش حل تشابهی و سپس حل عددی آن با استفاده از یک برنامه کامپیوتری ارائه شده و نتایج بدست آمده بصورت نمودار ترسیم و در جداولی با داده های کتاب مکانیک سیالات پیشرفته وایت مقایسه شده است. متن برنامه کامپیوتری نیز در پیوست این فایل موجود است و صحت و دقت آن توسط متخصصین این وبسایت آزمایش شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.