دانلود انیمیشن شبیه سازی نحوه حرکت هوای سرد کولر و توزیع دمای گذرای هوا در یک اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

در این انیمیشن نحوه حرکت هوای سرد کولر و توزیع دمای گذرای هوا در یک اتاق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شده است. سرعت ورودهوای سرد از کانال کولر 4 متر بر ثانیه و دمای اولیه هوای اتاق 313 کلوین بوده است.