دانلود رایگان فایل توضیحات کد کامپیوتری به زبان فرترن برای تحلیل جریان آرام اطراف نیم استوانه به همراه نتایج

در این فایل بردارهای سرعت، کانتور فشار، کانتور دما، خطوط جریان و توزیع عدد ناسلت در عدد رینولدز 40 و عدد پرانتل 1 ارائه شده است. برای خرید فایلهای این کد کامپیوتری می توانید با ما تماس بگیرید.