دانلود بیش از 230 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و فیزیک آماری و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 230 مسأله به همراه حلهای آنها در زمینه موضوعات مختلف ترمودینامیک وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Part I Thermodynamics
1 Equation of State
2 The First Law
3 The Second Law
4 Thermodynamic Potentials
5 Phase Transitions
6 Mixtures
7 Transport Phenomena
Part II Statistical Physics
8 Classical Canonical Ensemble
9 Equation of State
10 Entropy
11 Quantum Canonical Ensemble
12 Grand Canonical Ensemble
13 Kinetic Theory of Gases
Appendix A: Steam Tables
Appendix B: Metropolis Algorithm
References
Index