دانلود جزوه فارسی-انگلیسی تایپ شده جلسه اول درس ریاضیات عمومی 1 -مبحث توابع-مرجع کتاب توماس 2020

در این جزوه 15 صفحه ای مباحث زیر به همراه مثالهای حل شده از کتاب توماس جدید و انتشار یافته در سال 2020 وجود دارد:
فصل اول: توابع (Functions)
1-1 توابع و نمودارهای آنها (Functions and Their Graphs)
1-2 ترکیب توابع ، جابجا کردن و مقیاس کردن آنها (Combining Functions; Shifting and Scaling Graphs)
1-3 توابع مثلثاتی (Trigonometric Functions)
1-4 رسم نمودار با نرم افزار(Graphing with Software)
1-5 توابع نمایی (Exponential Functions)
1-6 توابع معکوس و لگاریتم ها (Inverse Functions and Logarithms)