دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه دوم – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ انتقال حرارت جابجایی، مفهوم ادواکسیون (Advection)، فرمهای مختلف معادلۀ نرخ انتقال حرارت چابجایی (قانون سرمایش/گرمایش نیوتن)، مفهوم جابجایی آزاد و اجباری و ترکیبی و محدوده ضرلیب انتقال حرارت جابجایی در جریان مایعات و گازها صحبت شده و دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. یکی از مسأله ها دربارۀ مدلسازی خنک شدن یک جسم داغ در سیال ساکن است که با محیط اطراف خود انتقال حرارت جابجایی دارد و حل آن بصورت پارامتری و بر مبنای مدل جرم فشرده (lumped) بدست آمده است و دیگری دیواری با ضریب هدایت حرارتی معلوم است که در دو طرف آن سیالهایی با دماهای متفاوت وجود دارد و انتقال حرارت جابجایی رخ می دهد بطوریکه شار حرارتی گذرنده از آن ثابت است. هر دو مسأله بصورت پارامتری حل شده و حالتهای خاص و جالب هر دو مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مسائل برای اکثر دانشجویان علاقمند به یادگیری موضوع انتقال حرارت جابجایی و مفاهیم پایه اکیداً توصیه می شود.

دانلود جزوه فارسی تایپ شده درس انتقال حرارت 1 – دکتر لایقی – جلسه اول – مرجع اصلی کتاب برگمن(اینکروپرا) – 2018

در این جزوه 10 صفحه‌ای دربارۀ اهمیت درس انتقال حرارت 1، موضوعات اصلي و کاربردهای علم انتقال حرارت، مفاهیم پایه مانند ضریب هدایت حرارتی، قانون فوریه در هدایت حرارت یک بعدی و مراجع اصلی و فرعی درس به اختصار صحبت می‌شود. دو نمونه مسأله امتحانی جالب به همراه حل آنها نیز در انتهای این جزوه وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان علاقمند به شروع یادگیری درس انتقال حرارت اکیداً توصیه می شود.