دانلود فایل بیش از 200 مسأله و تمرینات حل شده درباره مباحث مختلف ترمودینامیک و آنالیز سیستمهای انرژی و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 200 مسأله کاربردی در زمینه های مختلف ترمودینامیک به همراه حلهای آنها وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Chapter 1 Generalities and fundamental laws
Chapter 2 Closed systems and general thermodynamic relations
Chapter 3 Balances of extensive entities
Chapter 4 Open systems in steady-state operation
Chapter 5 Thermodynamic properties of matter
Chapter 6 Mixture of ideal or perfect gases
Chapter 7 Mixtures of a gas with a condensable substance
Chapter 8 Thermodynamic processes and diagrams
Chapter 9 Simple examples of application of the First and Second Laws
Chapter 10 Energy and exergy analyses (thermomechanical processes)
Chapter 11 Combustion
Chapter 12 Examples of application of chapter 10 and 11
Chapter 13 Thermodynamic cycles
Chapter 14 Applications: Examples from Chapters 10 to 13
Chapter 15 Linear thermodynamics of irreversible phenomena