دانلود فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ موضوعات مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هرقسمت و 4 نمونه امتحان وجود دارد. مطالعه این فایل برای اکثر دانشجویان و اساتید توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتست از:
Chapter 1 Concepts, Definitions, and Basic Principles
Chapter 2 Properties of Pure Substances
Chapter 3 Work and Heat
Chapter 4 The First Law of Thermodynamics
Chapter 5 The Second Law of Thermodynamics
Chapter 6 Entropy
Chapter 7 Reversible Work, Irreversibility, and Availability
Chapter 8 Gas Power Cycles
Chapter 9 Vapor Power Cycles
Chapter 10 Refrigeration Cycles
Chapter 11 Thermodynamic Relations
Chapter 12 Mixtures and Psychrometrics
Chapter 13 Combustion
Sample Exams for a Semester Course for Engineering Students
Exam No. 1
Exam No. 2
Exam No. 3
Final Exam