دانلود فایل توضیحات پروژه درسی مقايسه نتايج حل عددي (CFD) سه مدل آشفتگي LESو k-ω SST و k-ε RNG براي پيش بيني افت فشار و انتقال حرارت در جريان سه بعدي اطراف يک دسته لوله با آرايش مثلثي

در پژوهش حاضر، ميدان جريان و دما و افت فشار در طول سه دسته لوله با تخلخل هاي مختلف 0.6 و 0.5 و 0.4 در جريان سيال نيوتني و آشفته سه بعدي با استفاده از سه مدل آشفتگي k-є RNG و k-w SST و LES در محدوده اعداد رينولدز 10000 تا 30000 با استفاده از یک کامپیوتر قوی بررسي شده اند. حل مستقل از شبکه در حالتهاي مختلف بدست آمده و بايکديگر و با روابط تجربي محققين قبلي مقايسه شدند. نتايج مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشتند و برخي از مهمترين نتايج ديگر به شرح زير است:
درخصوص ميدان سرعت، مشاهده شد اختلافات شديدي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني گردابه هاي پشت رديف آخر لوله ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع تصوير بهتري از فيزيک جريان و انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن مدل k-w SST نتایج بهتری نسبت به k-є RNG بدست داده است.
درخصوص ميدان دما و ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت، مشاهده شد اختلافات جزئي بين مدلهاي مختلف در پيش بيني اين کميت ها مشاهده مي شود. مدل LES در مجموع نتايج بهتري در براورد انتقال حرارت بدست مي دهد. بعد از آن نتایج مدل k-w SST بهتر از مدل k-є RNG بوده است.
نمونه هایی از کانتورهای سرعت بدست آمده در شکلهای داخل فایل نشان داده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ جزئیات این پژوهش و دریافت داده های عددی و فایلهای مش بندی و فلوئنت می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
(تعداد صفحات این فایل 4)