دانلود نمونه سؤالات امتحانی تشریحی درس CFD I

روش حجم محدود (finite volume) یکی از روشهای مهم و کاربردی برای حل عددی معادلات ناویر-استوکس است که تسلط یافتن بر این روش به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود. پروفسور پاتانکار یکی از پیشتازان در توسعۀ این روش حل عددی در جهان است. در این فایل 5 نمونه مساله امتحانی وجود دارد. مرجع درس کتاب پاتانکار .