دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در لایه مرزی آرام روی یک صفحۀ قائم به روش اختلاف محدود

This Program Solves for Mixed (Combined) Convective Laminar Boundary Layer Flow Over a Vertical
Flat Plate Using a Finite Difference Technique. A Constant (i.e. Uniform) Cross-stream Grid Spacing is Used .There is either a Specified Surface Temperature or a Specified Surface Heat Flux.