دانلود فایل توضیحات آموزشی کامل جهت اثبات معادله 3-30 جزوه صنیعی نژاد مبحث جریان آشفته

در این فایل 8 صفحه ای، توضیحات آموزشی کامل اثبات معادله 3-30 از جزوه جریانهای آشفته صنیعی نژاد و روابط مهم متوسط گیری زمانی رینولدز وجود دارد. این مسأله می تواند بعنوان نمونه سؤال امتحان پایان ترم یا امتحان جامع در درسهای جریان آشفته یا لایه مرزی مطرح شود. مطالعه آن برای کلیۀ دانشجویان مخصوصاً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اکیداً توصیه می شود.