دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان و دمای ماندگار اطراف یک استوانه با مقطع مربع در اعداد رینولدز کم (جریان متقارن) به روش اختلاف محدود

THIS PROGRAM SOLVES THE FLOW OVER A SQUARE CYLINDER. STEADY SYMMETRICAL
FLOW IS ASSUMED. THE FULL NAVIER-STOKES AND ENERGY EQUATIONS ARE USED IN OBTAINING THE SOLUTION. THE PROGRAM IS INTENDED TO BE USED TO STUDY LOW REYNOLDS NUMBER FLOWS.