دانلود بیش از 230 نمونه مسأله حل شده دربارۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و فیزیک آماری و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 230 مسأله به همراه حلهای آنها در زمینه موضوعات مختلف ترمودینامیک وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Part I Thermodynamics
1 Equation of State
2 The First Law
3 The Second Law
4 Thermodynamic Potentials
5 Phase Transitions
6 Mixtures
7 Transport Phenomena
Part II Statistical Physics
8 Classical Canonical Ensemble
9 Equation of State
10 Entropy
11 Quantum Canonical Ensemble
12 Grand Canonical Ensemble
13 Kinetic Theory of Gases
Appendix A: Steam Tables
Appendix B: Metropolis Algorithm
References
Index

دانلود فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ مباحث مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل بیش از 800 نمونه مسأله حل شده در زمینۀ موضوعات مختلف ترمودینامیک و تدریس موضوعی هرقسمت و 4 نمونه امتحان وجود دارد. مطالعه این فایل برای اکثر دانشجویان و اساتید توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتست از:
Chapter 1 Concepts, Definitions, and Basic Principles
Chapter 2 Properties of Pure Substances
Chapter 3 Work and Heat
Chapter 4 The First Law of Thermodynamics
Chapter 5 The Second Law of Thermodynamics
Chapter 6 Entropy
Chapter 7 Reversible Work, Irreversibility, and Availability
Chapter 8 Gas Power Cycles
Chapter 9 Vapor Power Cycles
Chapter 10 Refrigeration Cycles
Chapter 11 Thermodynamic Relations
Chapter 12 Mixtures and Psychrometrics
Chapter 13 Combustion
Sample Exams for a Semester Course for Engineering Students
Exam No. 1
Exam No. 2
Exam No. 3
Final Exam

دانلود فایل بیش از 200 مسأله و تمرینات حل شده درباره مباحث مختلف ترمودینامیک و آنالیز سیستمهای انرژی و تدریس موضوعی هر مبحث

در این فایل 200 مسأله کاربردی در زمینه های مختلف ترمودینامیک به همراه حلهای آنها وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود. فهرست مطالب عبارتند از:
Chapter 1 Generalities and fundamental laws
Chapter 2 Closed systems and general thermodynamic relations
Chapter 3 Balances of extensive entities
Chapter 4 Open systems in steady-state operation
Chapter 5 Thermodynamic properties of matter
Chapter 6 Mixture of ideal or perfect gases
Chapter 7 Mixtures of a gas with a condensable substance
Chapter 8 Thermodynamic processes and diagrams
Chapter 9 Simple examples of application of the First and Second Laws
Chapter 10 Energy and exergy analyses (thermomechanical processes)
Chapter 11 Combustion
Chapter 12 Examples of application of chapter 10 and 11
Chapter 13 Thermodynamic cycles
Chapter 14 Applications: Examples from Chapters 10 to 13
Chapter 15 Linear thermodynamics of irreversible phenomena

دانلود نمونه سؤالات امتحانی درس مکانیک سیالات پیشرفته انستیتوی MIT مبحث آنالیز ابعادی به همراه حلهای آنها و جزوه انگلیسی مربوطه

در این فایل 10 صفحه جزوه انگلیسی و پنج نمونه سؤال امتحانی جالب و کاربردی دربارۀ مکانیک سیالات پیشرفته مبحث آنالیز ابعادی وجود دارد. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.