دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هشتم

دراین فیلم ۲۰ دقیقه ای تمرین های ۲۱ الی ۲۴ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۴ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه هفتم

در این فیلم ۱۴ دقیقه ای تمرین های ۱۳ الی ۲۰ بخش ۱-۱ کتاب توماس ۲۰۲۳ حل شده است. نمودار توابع مختلف ترسیم و دامنه و برد آنها تعیین شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل:۴۰ مگابایت

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه چهارم انواع توابع

در این فیلم ۳۰ دقیقه ای در باره انواع توابع خطی، توانی، چند جمله ای، کسری، جبری، نمایی، لگاریتمی، مثلثاتی و مثلثاتی و نمودارهای معروف آنها صحبت شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس: دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۱۱۹ مگابایت
کتاب توماس ۲۰۲۳

دانلود فیلم آموزشی ریاضیات عمومی یک-جلسه دوم

در این فیلم آموزشی 26 دقیقه ای ادامه مبحث توابع از کتاب توماس ۲۰۲۳ ارائه شده است.
مفاهیمی مانند دامنه طبیعی، محدود کردن دامنه تابع، تابع مقدار – حقیقی، انواع طرز نماش تابع و دامنه و برد توابع معروف، رسم نمودار توابع در این فیلم توضیح داده شده و چند مثال هم حل شده است.
کیفیت فیلم و صدا در سطح خوب تنظیم شده است و مدرس با استفاده از وایت برد همانند کلاس درس واقعی تدریس نموده است.
مدرس:دکتر محمد لایقی
حجم فایل: ۷۶ مگابایت