دانلود جزوه انگلیسی روشهای تحلیلی پیشرفته برای علوم و مهندسی Advanced Analytic Methods in Science and Engineering مشتمل بر 15 لکچر به همراه 8 سری تمرین و دو سری آزمون و حل های آنها

در این فایل 15 لکچر به همراه 8 سری تمرین و دو سری آزمون و حل های آنها وجود دارد. مطالب در سطح ریاضیات پیشرفته 2 و 3 و دانشجویان دکترا می باشد. فهرست مطالب عبارتند از:
1.C alculus
2.Complex Analysis
3.First-Order Partial Differential Equations
4.Second-Order Partial Differential Equations
5.Separation of Variables
6.Singular Points of Ordinary Differential Equations
7.Regular Points of Ordinary Differential Equations
8.Irregular Singular Points of Ordinary
Differential Equations
9.Asymptotic Expansions of Integrals
10.Boundary Layers and Singular Perturbation
11.The WKB Approximation