دانلود فایل توضیحات آموزشی اثبات زاویه سقوط یک کره گون (spheroid) تحت جاذبه زمین در جریان سیال استوکس (اعداد رینولدز کم)

در این فایل دو صفحه ای، نحوه اثبات معادله تعیین زاویه سقوط یک سوزن کره گون در جریان سیال استوکس (جریان خزشی) با توضیحات کامل آموزشی تشریح شده است. مطالعه آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا توصیه می شود.