دانلود جزوه انگلیسی درس آنالیز اجزاء محدود جامدات و سیالات Finite Element Analysis of Solids and Fluids انستیتوی MIT

در این جزوه انگلیسی 95 صفحه ای مجموعه ای از lecture note های انستیتوی MIT مشتمل بر 21 فصل وجود دارد. عنوان فصل ها عبارتند از:
1 Large displacement analysis of solids/structures
2 Finite element formulation of solids and structures
3 Finite element formulation for solids and structures
4 Finite element formulation for solids and structures
5 F.E. displacement formulation, cont’d
6 Finite element formulation, example, convergence
7 Isoparametric elements
8 Convergence of displacement-based FEM
9 u/p formulation
10 F.E. large deformation/general nonlinear analysis
11 Deformation, strain and stress tensors
12 Total Lagrangian formulation
13 Total Lagrangian formulation, cont’d
14 Total Lagrangian formulation, cont’d
15 Field problems
16 F.E. analysis of Navier-Stokes fluids
17 Incompressible fluid flow and heat transfer, cont’d
18 Solution of F.E. equations
19 Slender structures
20 Beams, plates, and shells
21 Plates and shells