دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان آرام و دمای کاملاً توسعه یافته داخل یک کانال با مقطع مستطیلی و دما ثابت به روش اختلاف محدود

THIS PROGRAM SOLVES FOR THE HEAT TRANSFER RATE IN FULLY-DEVELOPED LAMINAR FLOW IN A RECTANGULAR DUCT.
دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل میدان جریان آرام و دمای کاملاً توسعه یافته داخل یک کانال با مقطع مستطیلی و دما ثابت به روش اختلاف محدود