دانلود برنامه کامپیوتری حل عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام داخل یک محفظه مستطیلی به روش اختلاف محدود

THIS PROGRAM SOLVES FOR NATURAL CONVECTIVE
LAMINAR FLOW IN A RECTANGULAR
ENCLOSURE USING A FINITE DIFFERENCE TECHNIQUE WITH
AN UNDER-RELAXATION ITERATIVE PROCEDURE.
A CONSTANT (I.E. UNIFORM) GRID SPACING IS USED.
این برنامه کامپیوتری انتقال حرارت جابجایی آزاد داخل یک محفظه مستطیلی را با روش اختلاف محدود و بصورت عددی تحلیل می کند