دانلود برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی به روش جبری اطراف یک نیم استوانه

THIS PROGRAM GENERATES ORTHOGONAL GRIDS AROUND A SEMI-CYLINDER USING ALGEBRAIC METHOD.
برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای تولید شبکه محاسباتی به روش جبری اطراف یک نیم استوانه
مشخصات نویسنده برنامه کامپیوتری: دکتر محمد لایقی-دکترای مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف