دانلود پاورپوینت درس عملیات واحد I (دوره مقدماتی-فرایندها)

در این پاورپوینت 84 اسلایدی فرایندهای زیر تشریح می شود:
فرايندهاي جداسازي(Separation)
فرايندهاي خالص سازي(Purification)
فرايندهاي اختلاط(Mixing)
فرايندهاي واکنشي(Reaction)
فرايندهاي توليد قدرت(Power generation)
فرايندهاي تبادل حرارت(Heat exchange)
تقطير(Distillation)
تبخير(Evaporation)
با استفاده از جاذبه زمين (Gravitational)
استخراج(Extraction)
فيلتراسيون غشايي(Membrane filtration)
جذب سطحي(Adsorption) يا کلي (Absorption)