دانلود کتاب مبانی فناوریهای باتریهای سرب-اسید، مواد و کاربردها Lead-acid Battery technologies Fundamentals, Materials, and Applications

این کتاب دارای 10 فصل زیر می باشد:
1 Fundamentals of Lead-Acid Rechargeable Batteries
2 Negative Electrodes of Lead-Acid Batteries
3 Positive Electrodes of Lead-Acid Batteries
4 Lead-Acid Batteries: Fundamentals, Technologies and Applications
5 Electrolytes of Lead-Acid Batteries
6 Current Collectors, Battery Grids, and Lead-Acid Batteries
7 Lead-Acid Battery Manufacturing Equipment
8 Battery Testing and Diagnostic Instrumentation
9 Mathematical Modeling of Lead-Acid Batteries
10 Applications of Lead-Acid Batteries

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام