دانلود کتاب تبدیل انرژی مستقیم، مبانی تولید توان الکتریکی Direct Energy Conversion, Fundamentals of Electric Power Generation

این کتاب دارای 9 فصل می باشد و در آن روشهای مختلف و مهم تولید الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی مستقیم تشریح شده است. فصلهای اصلی کتاب عبارتند از:
1. HEAT ENGINES,
2. FLOW WITH ELECTROMAGNETIC INTERACTION
3. PLASMAS AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF GASES
4. MAGNETOHYDRODYNAMICS
5. ELECTROHYDRODYNAMIC POWER GENERATION
6. HEAT TO ELECTRICITY VIA FREE ELECTRONS: THERMIONIC
POWER GENERATION
7. CHEMICAL ENERGY TO ELECTRICITY:
ELECTROCHEMISTRY
8. SEMICONDUCTORS: PHOTOELECTRICITY
9. HEAT TO ELECTRICITY VIA BOUND ELECTRONS:
THERMOELECTRICITY

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود هندبوک انگلیسی تبدیل انرژی Energy Conversion

این هندبوک بسیار جامع و دارای 27 فصل می باشد و در آن انواع روشهای تبدیل انرژی توضیح داده شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان و متخصصین رشته تبدیل انرژی توصیه می شود. فهرست مطالب این کتاب عبارتند از:
1 Introduction
2 Fossil Fuels
3 Biomass Energy
4 Nuclear Resources
5 Solar Energy Resources
6 Wind Energy Resources
7 Geothermal Energy
8 Steam Power Plant
9 Gas Turbines
10 Internal Combustion Engines
11 Hydraulic Turbines
12 Stirling Engines
13 Advanced Fossil Fuel Power Systems
14 Combined-Cycle Power Plants
15 Energy Storage Technologies
16 Nuclear Power Technologies
17 Nuclear Fusion
18 Solar Thermal Energy Conversion
19 Concentrating Solar Thermal Power
20 Photovoltaics Fundamentals, Technology and Application
21 Wind Energy Conversion
22 Biomass Conversion Processes For Energy Recovery
23 Geothermal Power Generation
24 Waste-to-Energy Combustion
25 Ocean Energy Technology
26 Fuel Cells
27 Direct Energy Conversion

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب اصول و کاربردهای تبدیل و مدیریت انرژی Energy Conversion and Management Principles and Applications

The book has been conceived both as a textbook for university courses in engineering
and as a work of reference for professionals in energy management. Readers are
assumed to have a basic knowledge of thermodynamics, heat and mass transfer,
electric systems and power electronics, as well as computer programming.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام