دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی. مدلسازی ریاضی و محاسباتی سیالات لزج و محیطهای متخلخل Convective Heat Transfer. Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media, by Pop and Ingham

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود حل المسائل کتاب جنبه های فیزیکی و محاسباتی انتقال حرارت جابجایی-سبسی و برادشاو Physical and Computational Aspects of Convective Heat Transfer by Cebeci and Bradshaw

این حل المسائل حل تمرینات کتاب مشتمل بر 14 فصل زیر است:
1 Introduction
2 Conservation Equations for Mass, Momentum, and Energy
3 Boundary-Layer Equations
4 Uncoupled Laminar Boundary Layers
5 Uncoupled Laminar Duct Flows
6 Uncoupled Turbulent Boundary Layers
7 Uncoupled Turbulent Duct Flows
8 Free Shear Flows
9 Buoyant Flows
10 Coupled Laminar Boundary Layers
11 Coupled Turbulent Boundary Layers
12 Coupled Duct Flows
13 Finite-Difference Solution of Boundary-Layer Equations
14 Applications of a Computer Program to Heat-Transfer Problems

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام

دانلود کتاب جنبه های فیزیکی و محاسباتی انتقال حرارت جابجایی-سبسی و برادشاو Physical and Computational Aspects of Convective Heat Transfer by Cebeci and Bradshaw

این کتاب یکی از مراجع قدیمی و خوب در زمینه انتقال حرارت جابجایی است که حل عددی معادلات لایه مرزی به روش اختلاف محدود هم با جزئیات کافی در آن وجود دارد. کتاب دارای 14 فصل با عناوین زیر است:
1 Introduction
2 Conservation Equations for Mass, Momentum, and Energy
3 Boundary-Layer Equations
4 Uncoupled Laminar Boundary Layers
5 Uncoupled Laminar Duct Flows
6 Uncoupled Turbulent Boundary Layers
7 Uncoupled Turbulent Duct Flows
8 Free Shear Flows
9 Buoyant Flows
10 Coupled Laminar Boundary Layers
11 Coupled Turbulent Boundary Layers
12 Coupled Duct Flows
13 Finite-Difference Solution of Boundary-Layer Equations
14 Applications of a Computer Program to Heat-Transfer Problems

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام