دانلود کتاب مسائل عملی حل شده در مکانیک سیالات SOLVED PRACTICAL PROBLEMS in FLUID MECHANICS

این کتاب دارای 9 فصل زیر می باشد:

1-استاتیک سیالات (9 مسأله)
2-اندازه گیری جریان (6 مسأله)
3-جریانهای تخلیه شوندۀ آزاد (10 مسأله)
4-اصطکاک سیال (14 مسأله)
5-پمپ ها (10 مسأله)
6-جریان چند فازی (12 مسأله)
7-اختلاط سیالات (12 مسأله)
8-جریان ذرات(13 مسأله)
9-رفتارشناسی و سیالات غیرنیوتنی (10 مسأله)

که در هر فصل تعدادی مسأله کاربردی حل شده است. مطالعۀ آن برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اکیداً توصیه می شود. انتهای هرفصل تعدادی مسائل حل نشده هم ارائه شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام