دانلود کتاب مدلسازی عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جریان متقاطعThermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers, by Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام