دانلود مقاله مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) از نوع لوله های گرمایی:طراحی، فناوری و کاربردها The Heat Pipe Heat Exchangers: Design, Technology and Applications

In this paper the Heat Pipe Heat Exchanger (HPHE) is presented as a new and very attractive
Heat Exchanger type. In the first part of the paper a presentation of the modelization of the
HPHE is given, in the second part some technologocal considerations are developped and in
the third part two exemples of industrial applications are described.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام