دانلود کتاب آنالیزهای مقایسه ای انرژی و اگزرژی در سیستمهای تبرید مجتمع جذبی Integrated Absorption Refrigeration Systems Comparative Energy and Exergy Analyses

در این کتاب جدیدترین مطالب آموزشی دربارۀ سستمهای تبرید جذبی تشریح گردیده و این سیستمها از دو دیدگاه انرژی و اگزرژی با یکدیگر مقایسه شده اند.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام