دانلود کتاب طراحی حرارتی هیت سینک ها، ترموالکتریک ها، لوله های گرمایی، مبدلهای حرارتی فشرده و سلولهای خورشیدی Thermal Design Heat Sinks, Thermoelectrics, Heat Pipes, Compact Heat Exchangers, and Solar Cells by HoSung Lee

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام