جستجو
انتقال حرارت

دانلود کتاب مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) و برجهای خنک کن هوا-خنک، ارزیابی عملکرد حرارتی-سیالاتی و طراحی بخش اول Air-Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers: Thermal-Flow Performance Evaluation and Design, Vol. 1

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب مدلسازی عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) جریان متقاطعThermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers, by Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب نسل بعدی مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) میکروکانالی Next Generation Microchannel Heat Exchangers, by Michael Ohadi, Kyosung Choo, Serguei Dessiatoun, Edvin Cetegen

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب طراحی حرارتی هیت سینک ها، ترموالکتریک ها، لوله های گرمایی، مبدلهای حرارتی فشرده و سلولهای خورشیدی Thermal Design Heat Sinks, Thermoelectrics, Heat Pipes, Compact Heat Exchangers, and Solar Cells by HoSung Lee

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب طراحی،کاربردها و عملکرد مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرمای) صفحه ای Plate Heat Exchangers Design, Applications and Performance by L. Wang, B. Sunden, R. M. Manglik

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب انتقال حرارت نلیس و کلین Heat Transfer, by Nellis and Klein

This book integrates the computational
software packages Maple, MATLAB, FEHT, and Engineering Equation Solver
(EES) directly with the heat transfer material. The specific commands and output associated
with these software packages are presented as the theory is developed so that the
integration is seamless rather than separated.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی. مدلسازی ریاضی و محاسباتی سیالات لزج و محیطهای متخلخل Convective Heat Transfer. Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media, by Pop and Ingham

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب انتقال حرارت و جریان جابجایی در سطوح موجدار Convective flow and heat transfer in wavy surfaces_ viscous fluids, porous media, and nanofluids, by Shenoy, Sheremet, Pop

… این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.ورود ثبت نام...

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »

دانلود کتاب انتقال حرارت جابجایی آزاد با عکسهای زیادی از جریانها و تبادل گرما Free-Convective Heat Transfer With Many Photographs of Flows and Heat Exchange, by Martynenko and Khramtsov

فهرست مطالب این کتاب عبارتست از:
1 Basic Statements and Equations of Free Convection
2 Free Convection on a Plane
3 Free Convection on Curved Surfaces
4 Natural Convection in Enclosures
5 Free Convection in Tubes and Channels, on Ribbed Surfaces and in Tube Bundles
6 Nonstationary Processes of Free Convection
7 Heat Transfer by Mixed Convection
8 Heat Transfer in Media with Special Properties

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »