جستجو
ترمودینامیک

دانلود کتاب ترمودینامیک و تحلیل سیستمهای انرژی -مسائل حل شده و تمرینها THERMODYNAMICS AND ENERGY SYSTEMS ANALYSIS SOLVED PROBLEMS AND EXERCISES

این کتاب دارای 528 صفحه و 15 فصل می باشد و مسائل حل شده و تمرینهای متعددی در هر یک از فصلهای آن در زمینه های مختلف حتی احتراق و اگزرژی و ... حل شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام
Read More »