دانلود کتاب اجزاء پیشرانش راکت-ویرایش هشتم Rocket Propulsion Elements-8th edition

در این کتاب مبانی ایروترمودینامیک تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام