دانلود کتاب انتقال حرارت از نوع تشعشع حرارتی-ویرایش ششم Thermal Radiation Heat Transfer-6th edition

این کتاب از معروفترین کتابها دربارۀ دانش انتقال حرارت تشعشع می باشد. مطالعۀ ان برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام