دانلود کتاب متمرکزکننده های خورشیدی دارای ردیابTracking Solar Concentrators

در این کتاب دربارۀ متمرکزکننده های خورشیدی، محاسبات و طراحی آنها مطالبی ارائه شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام