دانلود مقاله مروری بر انتقال حرارت و جرم افزایش یافته در استخرهای خورشیدی با استفاده از نانوسیالاتEnhanced heat and mass transfer in solar stills using nanofluids: A review

در این مقاله دربارۀ افزایش انتقال جرم و حرارت در استخرهای خورشیدی (solar stills)با استفاده از نانوسیال صحبت شده است. مرور تحقیقات قبلی به خوبی در این مقاله انجام گرفته است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام