دانلود کتاب آنالیز، طراحی و بهینه سازی مبدلهای حرارتی فشرده(تبادلگرهای گرمای فشرده) با استفاده از رویۀ اجزاء محدود و دینامیک سیالات محاسباتی Compact Heat Exchangers Analysis, Design and Optimization using FEM and CFD Approach

دراین کتاب طراحی تبادلگرهای گرما با استفاده از روشهای مختلف مخصوصاً cfd و fem تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام