دانلود مقاله لایه مرزی لودویگ پرانتل Ludwig Prandtl’s Boundary Layer

این مقاله خلاصه ای دربارۀ اهمیت دستاورد بزرگ قرن یعنی ئظریۀ لایه مرزی پروفسور لودویگ پرانتل و دانشجویانش از زبان دانشمند بزرگ ایرودینامیک پروفسور اندرسون می باشد. اندرسون معتقد است پرانتل می بایست برای این نظریۀ خود در علم فیزیک، جایزۀ نوبل دریافت می نمود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام