دانلود کتاب جریان مافوق صوت و امواج ضربه Supersonic Flow and Shock Waves

در این کتاب تئوری جریان مافوق صوت و امواج ضربه به زبان ریاضی تشریح گردیده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام