دانلود هندبوک انگلیسی تبدیل انرژی Energy Conversion

این هندبوک بسیار جامع و دارای 27 فصل می باشد و در آن انواع روشهای تبدیل انرژی توضیح داده شده است. مطالعه آن برای اکثر دانشجویان و متخصصین رشته تبدیل انرژی توصیه می شود. فهرست مطالب این کتاب عبارتند از:
1 Introduction
2 Fossil Fuels
3 Biomass Energy
4 Nuclear Resources
5 Solar Energy Resources
6 Wind Energy Resources
7 Geothermal Energy
8 Steam Power Plant
9 Gas Turbines
10 Internal Combustion Engines
11 Hydraulic Turbines
12 Stirling Engines
13 Advanced Fossil Fuel Power Systems
14 Combined-Cycle Power Plants
15 Energy Storage Technologies
16 Nuclear Power Technologies
17 Nuclear Fusion
18 Solar Thermal Energy Conversion
19 Concentrating Solar Thermal Power
20 Photovoltaics Fundamentals, Technology and Application
21 Wind Energy Conversion
22 Biomass Conversion Processes For Energy Recovery
23 Geothermal Power Generation
24 Waste-to-Energy Combustion
25 Ocean Energy Technology
26 Fuel Cells
27 Direct Energy Conversion

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام