دانلود کتاب مسائل حل شده در انتقال حرارت جابجایی Convective Heat Transfer Solved Problems, By Michel Favre-Marinet, Sedat Tardu

در این کتاب تعداد زیادی مسأله حل شده در زمینه انتقال حرارت جابجایی وجود دارد. مطالعۀ آن برای اکثر دانشجویان اکیداً توصیه می شود. فهرست مطالب این کتاب عبارتند از:
Chapter 1. Fundamental Equations, Dimensionless Numbers
Chapter 2. Laminar Fully Developed Forced Convection in Ducts
Chapter 3. Forced Convection in Boundary Layer Flows
Chapter 4. Forced Convection Around Obstacles
Chapter 5. External Natural Convection
Chapter 6. Internal Natural Convection
Chapter 7. Turbulent Convection in Internal Wall Flows
Chapter 8. Turbulent Convection in External Wall Flows
Chapter 9. Turbulent Convection in Free Shear Flows

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام