دانلود کتاب تمرینات انتقال حرارت Heat Transfer Exercises, By Chris Long, Nase Sayma

در این کتاب 89 صفحه ای مسائل منتخبی در زمینۀ هدایت حرارتی، جابجایی، تشعشع و تبادلگرهای گرما حل شده است. مطالعۀ آن برای اکثر دانشجویان توصیه می شود.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام