دانلود مقاله فومهای فلزی-تولید و فیزیک فومسازی METAL FOAMS – MANUFACTURE AND PHYSICS OF FOAMING

در این مقاله روشهای تولید فومهای فلزی تشریح شده است. این فومها در کاربردهای مختلف صنعتی از جمله افزایش انتقال حرارت، فیلتراسیون و .... کاربردهای جالبی دارند.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام