دانلود مقاله معیار تخمین کارایی برای مبدلهای حرارتی (تبادلگرهای گرما) بر مبنای تحلیل قانون دوم Performance evaluation criteria for heat exchangers based on second law analysis

در این مقاله 17 صفحه ای، نحوه ارزیابی عملکرد تبادلگرهای گرما با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک تشریح شده است.

این محتوا تنها برای اعضای ویژه و سطح مشخص می باشد.
ورود ثبت نام